PRIVACYBELEID AMFI'66                          (Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 19 mei 2018)

AMFI'66 film en videoclub v.d. Bollenstreek en Omstreken hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de AMFI'66, film- en videoclub v.d. Bollenstreek dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, AMFI'66 film- en videoclub v.d. Bollenstreek en Omstreken houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven, welke principes AMFI'66 film- en videoclub v.d. Bollenstreek en Omstreken hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen van AMFI'66 film- en videoclub v.d. Bollenstreek en Omstreken, waarin persoonsggevens voorkomen.

Dit brengt o.a. mee, dat wij in ieder geval;

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven  in dit privacy beleid

-vragen om uw uitdrukkelijk toestemming -als wij die nodig hebben- behoudens in de gevallen, die in overeenstemming met het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.

-passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

-geen persoonsgegevens , doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.

-op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Als Amfi'66 videoclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens.

Indien U na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, hierover vragen hebt kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van Uw videoclub AMFI'66

 

Uw persoonsgegevens worden door AMFI'66 verwerkt voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het beheer hierover.

 

In het kader van dit doel is het bestuur van AMFI'66 op grond van de toepasselijke reglementen, verplicht een register aan te leggen van leden. Daarvoor vragen wij de

volgende persoonsgegevens:

- naam, voorletters, tussenvoegsel, titels, adres postcode en woonplaats, telefoonnummer,  e-mailadres,- geslacht (om te weten hoe wij U kunnen aanspreken)

- burgerlijke staat, bankrekeningnummer.

Verstrekking aan derden.

De gegevens, die U aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken,  zoals NOVA en NH'63 indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden,dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement. Als  AMFI'66 geven wij geen persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn

AMFI'66 bewaart persoonsgegevens  niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn vertrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te voeren.

Beveiliging

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent Uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van Uw  persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met enige wettige bepaling of bepaling welke voortvloeit uit andere akte en\of reglement.

Klachten.

Mocht U klachten hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens, verzoeken wij U contact op te nemen met een der bestuursleden van AMFI'66.

Informatie

 Nieuwe leden en\of gebruikers zullen door het bestuur op de hoogte gebracht worden van dit privacy beleid door verstrekking van een reglement/inschrijf formulier, alsmede een toestemmingsverklaring, welke dient als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te ondertekenn.